Cyflenwi rhagoriaeth caffael

Sefydlwyd fframwaith SEWSCAP3 yn 2010 i fireinio a symleiddio prosesau caffael yn Ne Ddwyrain a Chanolbarth Cymru, gyda ffocws penodol ar adeiladu ysgolion ac adeiladau cyhoeddus.


SEWSCAP1

2010 i 2013

Dyfarnwyd projectau i

48

gwerth

452m

SEWSCAP2

2014 i 2018

Dyfarnwyd projectau i

56

gwerth

669m

hyd yma

SEWSCAP3

2019 i hyd yma

Dyfarnwyd projectau i

32

gwerth

106m

hyd yma


Astudiaethau achos projectau'r gorffennol

Astudiaeth Achos Adeiladu: Neuadd Pantycelyn Prifysgol Aberystwyth

Gofyniad Cyngor Prifysgol Aberystwyth oedd y byddai’r gwaith o adnewyddu Pantycelyn yn darparu “llety a mannau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg addas ar gyfer y dyfodol” a fyddai’n “ddigonol am 40 mlynedd”.

Nod y prosiect uchelgeisiol hwn yw gwella’r adeilad rhestredig Gradd II eiconig hwn fel bod modd ei ddefnyddio eto a’i ailsefydlu fel canolbwynt i Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth.

Neuadd Pantycelyn oedd un o’r adeiladau cyntaf i gael ei adeiladu ar y safle, a brynwyd gan Brifysgol Aberystwyth yn 1929.

Y pensaer Syr Percy Thomas oedd yn gyfrifol am y cynllun ac enwyd y neuadd ar ôl y bardd, emynydd a diwygiwr Cymraeg o’r ddeunawfed ganrif, William Williams Pantycelyn.

Yn ddiweddarach, gwasanaethodd Pantycelyn fel neuadd Gymraeg y Brifysgol o 1974, a bu’r Tywysog Charles yn byw yno pan oedd yn fyfyriwr yn 1969.

Bydd y prosiect yn darparu cyfleusterau llety en-suite modern, o safon uchel, i 200 o fyfyrwyr mewn amgylchedd cyfrwng Cymraeg.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Dylunio ac Adeiladu Ysgol Gyfun y Pant, Llantrisant, RhCT

Cyflenwyd gan Morgan Sindall yn ystod 2017, roedd y project £19m hwn yn cynnwys dylunio ac adeiladu ysgol gyfun 1,400 o gapasiti, gan gynnwys chweched dosbarth 300 o ddisgyblion. Roedd y cyfleuster modern yn disodli'r campws hen ffasiwn blaenorol gyda chyfleuster addysgu deulawr newydd, ardal chwaraeon aml-ddefnydd 3G a chae pêl-droed glaswellt. Cyflenwyd y rhaglenni o gwmpas gweithgarwch academaidd ac ysgrifennodd cynrychiolwyr myfyrwyr ddiweddariadau cynnydd ar gyfer blog yr ysgol.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Ailwampio ac Ailfodelu Ysgol Gyfun Pentrehafod (Cam Dylunio), Abertawe

Cyflenwyd gan Morgan Sindall mewn cydweithrediad â Dinas a Chyngor Abertawe, roedd y rhaglen ddwy flynedd hon o £16m (2016-2018) yn cynnwys ailwampio ac ailfodelu Ysgol Gyfun Pentrehafod, gan gynnwys dymchwel, gwaith allanol, adeiladu o'r newydd ac adnewyddu. Gyda derbynfa newydd ac atriwm cymdeithasol canolog uchder dwbl, byddai'r project yn gwella perfformiad ffabrig yr adeilad ac yn newid cynlluniau mewnol i gwrdd â safonau gofod addysgol.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Parc Chwaraeon 2, Prifysgol De Cymru, Trefforest, RhCT

Cynhaliodd Kier Construction broject dylunio ac adeiladu £10m 2-gam yn 2017. Bwriad y project oedd gwella'r cyfleusterau yn y Parc Chwaraeon ar gyfer y defnydd presennol, a meddiannu 10,150m2, roedd y project yn cynnwys: ardal addysgu a gwylio a strwythur blaen tŷ deulawr yn cynnwys: swyddfeydd; ystafelloedd triniaeth; ystafelloedd newid; ystafelloedd dosbarth; ystafell gryfder a chyflyru; a chae 4G newydd sbon synthetig dan do newydd

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Campws Coleg y Cymoedd Aberdâr (Cam Dylunio), Aberdâr, RhCT

Yn ffurfio rhan o'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, adeiladwyd campws £22m newydd gan Kier ar safle Coleg y Cymoedd yn Aberdâr. Agorodd y campws 5,800m2 newydd yn 2017, yn disodli cyfleusterau ar y campws presennol a darparu rhai newydd: adnewyddu adeilad rheilffordd segur; yn ogystal â darparu cyfleusterau parcio ceir ac uwchraddio ffyrdd. Roedd yr heriau'n cynnwys safle ar dir halogedig a oedd hefyd wedi'i leoli ar orlifdir.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Coleg Cymunedol y Dderwen Aberdâr, Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflenwyd gan JB Leadbitter, bwriadwyd i'r ysgol uwchradd gymunedol 13,933m2 hon gymryd lle dwy ysgol uwchradd bresennol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'r project £39m yn datrys aneffeithlonrwydd ynni presennol, ymdrin â lleoedd gwag, cyflwyno effeithlonrwydd gweithredol a galluogi mwy o hyblygrwydd ar gyfer addysgu. Mae adain gymunedol yn cynnig cyfleusterau i grwpiau cymunedol a rhennir system wres a phŵer gyfunol gyda Chanolfan Hamdden a chartref i bobl hŷn cyfagos.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: PCYDDS Glannau Abertawe (Cam Dylunio), Abertawe

O 2016-2018, ymgymerodd Kier Construction ag adeiladu adeilad academaidd a llyfrgell gwerth £30m ar y glannau ar gyfer Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe. Wedi ei adeiladu ar safle a oedd yn segur yn flaenorol, bwriad yr adeilad academaidd 10,109m2, llyfrgell 2,705m2 a neuadd mynediad 2,443m2 oedd darparu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer dysgu, addysgu ac ymchwil cymhwysol; yn ogystal â defnydd cymdeithasol, hamdden ac adloniant.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Cymuned Ddysgu Penarth, Penarth, Caerdydd

Penodwyd JB Leadbitter i adeiladu ysgol brif ffrwd newydd 11-18 ac ysgol 3-19 newydd i gymryd lle tair ysgol anghenion arbennig ym Mhenarth. Mae'r project £39.45m yn dangos meddwl arloesol ac yn darparu cyfleusterau addysg modern i ddisgyblion a dysgu gydol oes i gymunedau. Bydd y cyfleuster yn elwa ar ddefnydd llai o ynni, ôl troed carbon is, a chost oes gyfan is o'i gymharu â chyfleusterau ysgol blaenorol.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Canolfan Ragoriaeth Hyfforddiant Rheilffordd, Nantgarw, Caerdydd

Mae'r Ganolfan Ragoriaeth Hyfforddiant newydd yn Nantgarw yn rhan o strategaeth Ailgyflunio a Rhesymoli Ystadau ehangach a bydd yn darparu canolfan hyfforddi ar gyfer y diwydiant rheilffyrdd i wasanaethu rhanbarth De Ddwyrain Cymru a'r rhaglen ehangu ac uwchraddio rheilffyrdd, sy'n cynrychioli buddsoddiad posibl o £10b dros y 10 mlynedd nesaf. Y Rheolwr Project oedd Mott MacDonald, y contractwr oedd Interserve ac mae wedi derbyn statws Enghreifftiol gan CEW

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Adnewyddu Adeilad Grove (Cemeg Synthetig), Prifysgol Abertawe, Abertawe

Comisiynwyd Kier Construction i ddarparu contract gwaith dylunio ac adeiladu dau gam gwerth £4.3m i uwchraddio Adeilad Grove tri llawr o’r 1960au, sydd heb ei restru. Roedd y project 2016-17 yn cynnwys ailwampio labordy addysgu mewnol2,240m2, ystafell gyfrifiaduron ar gyfer 80 o fyfyrwyr a mannau ategol, adnewyddu ffenestri ac ailosod toeau; yn ogystal ag adnewyddu ac uwchraddio peiriannau mecanyddol a thrydanol.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaglan, Rhaglan, Sir Fynwy.

Yn 2015, cynhaliodd Morgan Sindall ailddatblygiad gwerth £3.2m ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Rhaglan yn Sir Fynwy. Roedd y contract dylunio ac adeiladu yn golygu dymchwel hen ysgol gynradd a chyfuno ysgol gynradd bresennol a safle tir llwyd. Roedd cynnwys celloedd ffotofoltäig, cynaeafu dŵr glaw, gwresogi biomas ac inswleiddio uchel yn golygu bod yr adeilad ynni-effeithlon gyda gradd EPC o A+.


Astudiaeth Achos Adeiladu: Canolfan Ragoriaeth Hyfforddiant Rheilffordd, Nantgarw, Caerdydd

Mae'r Ganolfan Ragoriaeth Hyfforddiant Newydd yn Nantgarw yn rhan o'r rhaglen ehangu ac uwchraddio rheilffyrdd ehangach i wasanaethu rhanbarth De Ddwyrain Cymru. Mae'r project dylunio ac adeiladu dau gam £3.2m, a gyflwynwyd gan Mott MacDonald yn 2015, yn darparu cyfleusterau hyfforddi 800m2 newydd ac yn cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar gyfleoedd addysgol. Mae'n sgorio'n uchel ar feincnodau'r diwydiant gan gynnwys tyndra aer, achrediad EPC ac achrediadau amgylcheddol.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Ysgol Gymunedol Aberdâr

Mae adeilad Ysgol Gymunedol Aberdâr ar safle'r Ynys yn rhan o ganolfan hamdden ac ysgol £50m Cyngor Rhondda Cynon Taf a agorodd yn 2015. Ffurfiwyd yr ysgol wrth i ysgolion uwchradd Aberdâr, ysgol merched Aberdâr a Blaengwawr gyfuno, gyda 1,400 o ddisgyblion wedi'u rhannu rhwng y tri hen safle. Mae gan yr adeilad tri llawr, a adeiladwyd gan Lang O'Rourke, ddyluniad atriwm dwbl ac agored, ac mae’n cynnwys campfa ac ardal ddawns, ac mae wedi'i ddylunio gyda mannau ‘ar wahân’ ar gyfer dysgu, yn annibynnol o'r ystafelloedd dosbarth.


Astudiaeth Achos Adeiladu: Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Llanedern, Caerdydd

Cyflwynodd Willmott Dixon ysgol uwchradd newydd 11-20 oed i ddisgyblion 11-18 oed gan gynnwys chweched dosbarth yn 2013, ynghyd â'r gwaith allanol angenrheidiol, caeau chwarae, draenio, prif gyflenwad gwasanaeth yn dod i mewn, a dymchwel Ysgol Uwchradd Llanedern gerllaw. Roedd yr adeilad newydd 12,660m2 wedi'i leoli ar safle amgylchynol gogwyddog, gyda heriau acwstig a lefel trwythiad uchel; graddiwyd yr ysgol 'addas at y diben' fel un BREEAM Ardderchog ac EPC A.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Ysgol Gynradd Gymunedol Abercynon, Abercynon, RhCT

Cyflwynodd Willmott Dixon Ysgol Gynradd Gymunedol £7.1m newydd gyda 420 o leoedd ynghyd â darpariaeth AAA yn 2013 - gyda ffordd fynediad, parcio cerbydau, mannau chwarae a thirlunio; yn ogystal â Llyfrgell Gyhoeddus a Chanolfan Gymunedol newydd. Roedd y gwaith yn cynnwys dymchwel a chael gwared ar gyfleusterau presennol, a chafwyd cyfyngiadau yn cynnwys ceblau uwchben isel, pont isel a phresenoldeb ystlumod. Mabwysiadwyd trefn rhywogaethau planhigion ymledol arloesol, cyflawnwyd 85% o orchmynion is-gontract yn lleol, a chyflawnodd y project raddfeydd BREEAM A ac EPC A

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Ysgol Gynradd Cwmbach, Aberdâr, RhCT

Cyflwynodd Willmott Dixon Ysgol Gynradd newydd bob-oed yng Nghwmbach yn 2013. Roedd y contract yn gofyn am ddylunio ac adeiladu bloc babanod pum ystafell ddosbarth newydd gyda meithrinfa, neuadd a lle atodol wedi'u hadeiladu ar safle'r ysgol bresennol. Roedd y cynllun yn cynnwys adeilad newydd 1666m2 ac ailwampio 278m2. Roedd yr agweddau technegol yn cynnwys safle ar lethr, to gwyrdd, dyluniad cylchol, ysgol yn gweithredu'n llawn gydol yr amser, gyda 99% o wastraff yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Adeiladu: Depo Newydd i Gynnal a Chadw Cerbydau, Caerdydd

Y cynllun £5.7m hwn a gyflwynwyd gan Wilmott Dixon yn 2012 oedd ar gyfer depo cynnal a chadw cerbydau newydd, depo o'r radd flaenaf i gartrefu holl weithrediadau'r fflyd. Roedd y project yn cynnwys adeiladu gweithdai a oedd yn bodloni gofynion dylunio gweithdy VOSA/ATF llym, parcio ar gyfer 250 o gerbydau fflyd a golchi cerbydau. Parhaodd y safle'n weithredol drwy gydol y gwaith a chyflawnodd 96% o wastraff a ddargyfeiriwyd o dirlenwi, 88% o weithwyr lleol ac 83% o wariant y gadwyn gyflenwi leol.


Astudiaeth Achos Gymunedol: Twrnamaint Pêl-droed yn Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal, Caerdydd

Yn 2018, yn ystod y gwaith o adeiladu'r ysgol newydd, ac fel rhan o'u mentrau allgymorth cymunedol, trefnodd Dawnus bencampwriaeth bêl-droed pump bob ochr i ddisgyblion Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal. Bwriad y digwyddiad oedd dod â'r gymuned at ei gilydd a hyrwyddo iechyd a llesiant, a rhoi digwyddiad i'r plant ganolbwyntio arno yn ystod gwyliau'r ysgol.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Gymunedol: Adfywio Canolfan Awtistiaeth Gymunedol, Tonypandy, RhCT

Yn 2017, ymunodd Dawnus â thîm adfywio Rhondda Cynon Taf Trivallis i ddarparu gwaith clirio i ardaloedd allanol Canolfan Ddydd Dan Murphy yn Nhonypandy. Cyfrannodd Dawnus lafur a deunyddiau er mwyn clirio ardaloedd o chwyn a mieri oedd wedi gordyfu a sbwriel. Cafodd y cwteri eu glanhau hefyd fel rhan o'r project.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Gymunedol: Parc Chwaraeon 2, Prifysgol De Cymru, Trefforest, RhCT

Fel rhan o'u project dylunio ac adeiladu 2-gam gwerth £10m yn 2017, canolbwyntiodd Kier Construction ar ymgysylltiad cymunedol lleol trwy nosweithiau agored, diweddariadau i gymdogion, teithiau safle adeiladu a chynlluniau budd cymunedol penodol i brojectau. Crëwyd cyfleoedd dysgu a chyflogaeth trwy sgyrsiau myfyrwyr a phrofiad gwaith gyda chyfleoedd mewn crefftau, a arweiniodd at gefnogi 5 prentisiaeth, cyflogi 1 person di-waith a 4 yn cwblhau lleoliad gwaith.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Gymunedol: Creu Swyddi Newydd, Tonypandy, RhCT

Cynhaliodd Dawnus ddwy raglen 'Cael Mynediad i Adeiladu’ yn 2017 mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru, i ddenu pobl dan anfantais i mewn i waith adeiladu. Darparwyd pythefnos o hyfforddiant ar gyfer 30 o unigolion, ac ar ôl hynny sicrhaodd 75% o fynychwyr gyflogaeth gan gynnwys 7 swydd barhaol gyda Dawnus, gydag un ymgeisydd wedi bod yn ddi-waith a digartref.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Gymunedol: PCYDDS Glannau Abertawe (Cam Dylunio), Abertawe

Yn ystod y gwaith o adeiladu adeilad academaidd a llyfrgell £30m ar lan y dŵr ar gyfer Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe yn 2106-2018, canolbwyntiodd Kier Construction hefyd ar ymgysylltu â'r gymuned. Cynhaliwyd digwyddiad cwrdd â'r prynwr ar gyfer isgontractwyr a chynhaliwyd nosweithiau cymunedol addysgiadol i gynnwys y cyhoedd yn gyffredinol. Roedd Academi Sgiliau CITB yn cynnwys targedau yn ymwneud â lleoliadau gwaith, astudiaethau achos a chynlluniau hyfforddi.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Gymunedol: Digwyddiad Gyrfaoedd Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Llanedern, Caerdydd

Mynychodd Kier Construction ddigwyddiad gyrfaoedd yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant yn Llanedern Caerdydd yn 2013. Mynychodd tua 300 o fyfyrwyr blynyddoedd 7-9 y digwyddiad, a gynlluniwyd i'w cynorthwyo wrth iddynt wneud eu dewisiadau TGAU. Trafodwyd gyrfaoedd mewn adeiladu a phynciau addas, gyda nifer o fyfyrwyr yn mynegi diddordeb mewn cyfleoedd lleoliad gwaith a rolau posibl yn Kier yn y dyfodol.


Astudiaeth Achos Gymunedol: Sesiwn BIM Staff Coleg Y Cymoedd, Ystrad Mynach, RhCT

Gwahoddodd tîm Kier, a oedd yn gweithio ar Broject Coleg y Cymoedd yn 2017, staff y coleg i gymryd rhan mewn Sesiwn wybodaeth BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu). Wedi'i chyflwyno gan Jason Burke o ARUP, rhoddodd y sesiwn drosolwg o BIM, sut y cafodd ei ddatblygu a sut y bydd yn datblygu yn y dyfodol. Roedd cynlluniau pensaernïol Coleg y Cymoedd ar gael hefyd a chymerodd y rhai a fynychodd ran mewn sesiwn holi ac ateb.


Astudiaeth Achos Amgylcheddol: Hibernaculum yn Meadowbank, Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal, Caerdydd

Yn ystod adeiladu'r ysgol newydd gerllaw, rhoddwyd y dasg i dîm y safle helpu'r disgyblion i adeiladu hibernaculum neu gysgodfa ar gyfer pryfed, amffibiaid ymlusgiaid a mamaliaid bach. Adeiladwyd y cyntaf ym Meadowbank i ddarparu mannau cuddio addas ar gyfer y creaduriaid yn enwedig yn ystod tywydd eithafol, ac mae'n cyfrannu at eu goroesiad. Ailadroddwyd y project yn Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.

Astudiaeth Achos Amgylcheddol: Ailddefnyddio Deunyddiau Canolfan Hamdden y Dwyrain, Llanrhymni, Caerdydd

Wrth gyflenwi project yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain, llwyddodd Kier Construction i drosglwyddo deunyddiau gwastraff i grŵp Crefft Ymladd lleol. Roedd clwb Ninja Dragons yn ailwampio eu hadeiladau ac yn achub ar y cyfle i achub swm sylweddol o ddeunyddiau gan gynnwys lloriau, drychau a chiwbiclau toiled. Trwy weithio ar y cyd â Kier, llwyddodd y clwb i gaffael deunyddiau a fyddai fel arall wedi cael eu dinistrio.

Gweler pdf yr astudiaeth achos llawn yma.