Prynwyr gorau Cymru

Gall mwy na 13 o awdurdodau contractio lleol ymrwymo i gontractau ysgolion ac adeiladau cyhoeddus yn ôl y gofyn drwy'r fframwaith presennol, sef:

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Dinas Casnewydd
 • Cyngor Sir Penfro
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Llywodraeth Cymru a chyrff masnachu cysylltiedig megis Trafnidiaeth i Gymru
 • Cyrff Addysg Uwch Cymru fel y’i disgrifir yma
 • Colegau Addysg Bellach Cymru fel y’i disgrifir yma
 • Byrddau Iechyd Lleol GIG yng Nghymru
 • Cymdeithasau Tai Cymru/Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fel y’i disgrifir yma
 • Awdurdodau Lleol Cymru fel y’i disgrifir yma
 • Mentrau ar y cyd neu gydweithio rhwng Awdurdodau Lleol Cymru neu gyfuniad o’r cyrff a restrir uchod;
 • Unrhyw olynwyr i unrhyw rai o’r cyrff uchod yn arfer swyddogaethau statudol neu gyhoeddus.

A ydych chi'n gymwys i gymryd rhan? Yr hysbysiad contract perthnasol OJEU ar gyfer y fframwaith Adeiladu Cydweithredol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru hwn yng Nghymru yw SEWSCAP 2019/S 164-373744. Cysylltwch â ni i ganfod mwy.

Buyer Logos