Caffael adeiladau ysgol a chyhoeddus cynaliadwy

Yn cydymffurfio â Chyfarwyddebau Caffael yr UE a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015, yn ogystal â Datganiad Polisi Caffael Cymru, mae fframwaith SEWSCAP3 yn cynnig llwybr cyflym i'r farchnad a chyfleoedd i gynnwys contractwyr yn gynnar, gyda ffocws penodol ar ddenu contractwyr o bob maint.

Mae'r fframwaith yn defnyddio blynyddoedd o ddysgu ar y cyd rhwng prynwyr a chontractwyr, gan feithrin cysylltiadau hirdymor mewn amgylchedd o ymddiriedaeth a chydweithrediad tryloyw rhwng y naill a'r llall.

Gan ddarparu dull caffael cyflym a hyblyg i brynwyr a chontractwyr, mae llwyfan SEWSCAP3 yn galluogi mynediad 24/7 i ddogfennau canllaw ar-lein a'r cyfle i gymryd rhan mewn amrywiol weithgorau.

Caffael sy'n gyfrifol yn gymdeithasol

Canolbwyntio ar hyfforddiant a chyflogaeth leol

Chwilio am bartneriaid mewn cymunedau lleol

Dilyn ffynonellau gwyrdd a chynaliadwyYmrwymo i gyflogaeth foesolHyrwyddo llesiant pobl ifanc a bregus

Meddwliwch yn lleol yn gyntaf!


Buddion ariannol

 • Costau is i gontractwyr a defnyddwyr
 • Uchafswm y ffi, gorbenion a'r canrannau elw wedi eu capio
 • Arbedion pellach trwy gystadleuaeth fach
 • Am ddim i'w ddefnyddio
 • Amrywiaeth o gontractau
 • Amrywiaeth o fodelau prisio

Buddion effeithlonrwydd

 • Fframwaith hyblyg sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr
 • Amseroedd arwain byrrach (o gymharu ag OJEU llawn)
 • Contractwyr sy’n benodol i’r sector
 • Cyfranogiad contractwyr cynnar Cam 2 ar gael
 • Mynediad i blatfform 24/7

Buddion cymunedol

 • Chwilio am bartneriaid lleol
 • Bwydo i mewn i Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Mynediad i hyfforddiant lleol
 • Cynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi
 • Ffynonellau gwyrdd a chynaliadwy
 • Wedi ymrwymo i gyflogaeth foesegol
 • Hyrwyddo llesiant pobl ifanc a bregus

Buddion arfer gorau

 • Canllawiau manwl i ddefnyddwyr
 • Cyfres o ddogfennau unffurf
 • Arweiniad a chyngor cyfreithiol
 • Rheoli Perfformiad
 • Gwelliant parhaus
 • Arfer gorau a meincnodi a rennir
 • Cydweithio â'r NACF