Cwestiynau Cyffredin

Yn ystod oes fframwaith SEWSCAP, rydym wedi llunio'r cwestiynau cyffredin canlynol:

 • Beth yw Fframwaith?

  Cyfeiria Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015 at Fframwaith fel “cytundeb rhwng un neu fwy o awdurdodau contractio ac un neu fwy o weithredwyr economaidd, gyda’r pwrpas o sefydlu'r telerau sy’n llywodraethu contractau i'w dyfarnu yn ystod cyfnod penodol, yn enwedig o ran pris a, lle bo'n briodol, y swm a ragwelir”.

 • Pwy all ddefnyddio’r Fframwaith?

  Mae 13 o awdurdodau lleol a enwir a all ddefnyddio'r Fframwaith a hefyd mae’n agored i Awdurdodau Lleol Cymru, Llywodraeth Cymru a chyrff masnachu cysylltiedig, Colegau Addysg Bellach Cymru a chyrff Addysg Uwch Cymru. Mae'r rhestr lawn o'r rhai a all ddefnyddio'r Fframwaith ar gael yn yr Hysbysiad Contract. Cliciwch yma i weld yr hysbysiad Contract.

 • A oes ffi ymuno i ddefnyddio’r Fframwaith?

  Na, mae’r Fframwaith yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio.

 • Pwy yw'r contractwyr ar y rhestr?

  Gweler yma i weld rhestr lawn o’r contractwyr.

 • Beth yw'r strwythur lotio a bandiau gwerth?

  Gweler yma i weld y strwythur lotiau.

 • Sut mae cael gafael ar y dogfennau?

  Mae ein holl ddogfennau ar gael ar ein gwefan. Os nad oes gennych rif mewngofnodi eisoes, bydd rhaid i chi gwblhau'r cytundeb mynediad a'i gyflwyno drwy'r ffurflen ymholiadau ar y wefan. Bydd hyn wedyn yn cyrraedd y Tîm Fframwaith a fydd yn adolygu'r cais ac yn rhoi rhif mewngofnodi i chi.

 • Pa mor gyflym allwn ni ddefnyddio’r Fframwaith?

  Ar ôl i chi gael eich manylion mewngofnodi a rhoi gwybod i’r Tîm Fframwaith am eich project, gallwch ddefnyddio'r Fframwaith ar unwaith. Sicrhewch eich bod yn diweddaru'r wefan i gynnwys eich project yn yr ardal aelodau ar y wefan.

 • Pryd mae dyddiad dechrau a gorffen y Fframwaith?

  Mae’r Fframwaith yn rhedeg o 3 Mehefin 2019 – 2 Mehefin 2023

 • Pa fath o waith sy'n cael ei gynnwys yn y Fframwaith?

  Mae'r Fframwaith yn cwmpasu gwaith adeiladu/adnewyddu i ysgolion/ adeiladau sector cyhoeddus, yn ogystal ag atebion modiwlaidd a dros dro symudol. Gellir dod o hyd i ddogfennaeth bellach unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i'r wefan.

 • A allwch chi ddefnyddio'r Fframwaith ar gyfer projectau a ariennir?

  Dyfarnwyd y Fframwaith trwy broses OJEU sy'n cydymffurfio â'r UE yn unol â Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015. Gall y Tîm Fframwaith ddarparu dogfennau er mwyn cefnogi eich cais am gyllid.

 • Allwn ni gael copi o'r canllaw i ddefnyddwyr?

  Mae canllaw defnyddwyr ar gael i'w ddefnyddio ar y wefan. Ceir canllawiau pellach ar ôl i chi fewngofnodi i'ch cyfrif.

 • A oes cwestiynau ansawdd safonol ar gael?

  Mae cwestiynau ansawdd safonol ar gael ar gais. Mae'r Tîm Fframwaith yn annog gofyn cwestiynau am brojectau ymlaen llaw er mwyn cael yr ymatebion gorau gan y cynigwyr ar gyfer eich cynllun.

 • Beth yw'r pwysoliad y gellir eu defnyddio mewn cystadlaethau bach?

  Gellir cymhwyso'r pwysoliadau canlynol;

  • 80% Ansawdd/Technegol a 20% Pris
  • 70% Ansawdd/Technegol a 30% Pris
  • 60% Ansawdd/Technegol a 40% Pris
  • 50% Ansawdd/Technegol a 50% Pris
  • 40% Ansawdd/Technegol a 60% Pris
  • 30% Ansawdd/Technegol a 70% Pris
  • 20% Ansawdd/Technegol a 80% Pris
  • 10% Ansawdd/Technegol a 90% Pris
  • 00% Ansawdd/Technegol a 100% Pris
 • Alla’i roi Dyfarniad Uniongyrchol?

  Gallwch, mae dyfarniad uniongyrchol yn berthnasol i Lotiau 1 i 7 ac 11 yn unig ac AR YR AMOD bod Gwerth y Contract a Ragwelir yn llai na'r Trothwy Gwaith. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, lle mae Gwerth y Contract a Ragwelir yn hafal i neu'n uwch na'r Trothwy Gwaith, cystadleuaeth arall drwy'r Fframwaith fyddai’r ffordd briodol.

 • Pa fathau o gontract alla’i eu defnyddio?

  Mae'r Fframwaith yn cynnig amrywiaeth o fathau o Gontract y gellir eu defnyddio;

  NEC4

  • Contract Peirianneg ac Adeiladu - Opsiwn A
  • Contract Peirianneg ac Adeiladu - Opsiwn B
  • Contract Peirianneg ac Adeiladu - Opsiwn C
  • Contract Byr Peirianneg ac Adeiladu
  • Contract Gwasanaeth Proffesiynol
  • Contract Byr Gwasanaeth Proffesiynol

  JCT

  • Contract Dylunio ac Adeiladu
  • Contract Adeiladu Safonol gyda Meintiau
  • Contract Adeiladu Safonol heb Feintiau
  • Contract Canolradd gyda Dylunio Contractwyr
  • Contract Canolradd heb Ddyluniad y Contractwr
  • Mân Weithiau gyda Dyluniad y Contractwr
  • Cytundeb Gwasanaethau Cyn-Adeiladu
 • Pa fethodoleg sgorio y mae'n rhaid i mi ei defnyddio?

  Dyfarnwyd y Fframwaith ar fethodoleg sgorio 0-5 ar gyfer ansawdd, a methodoleg sgorio gyfartalog gul ar gyfer masnachol, ond nid ydym wedi nodi bod yn rhaid ichi ddefnyddio methodoleg benodol. Gallwch ddefnyddio methodoleg sgorio sy'n addas ar gyfer eich gofynion a'ch systemau tendro.

 • Beth yw Cyfranogiad Contractwyr yn Gynnar (ECI) a sut y bydd o fudd i'r Cyflogwr?

  Mae Cyfranogiad Contractwyr yn Gynnar yn caniatáu i'r Cyflogwr ymgysylltu â Chontractwr trwy gontract i gyflawni gwasanaethau fel dylunio cychwynnol, dichonoldeb a chynorthwyo mewn cynllunio ac achosion busnes ac ati.

  Mae'r broses hon, a elwir yn ddyluniad ac adeilad 2 gam, yn gofyn i gynigwyr gyflwyno pris cyffredinol ar gyfer yr holl waith gan gynnwys y dyluniad. Bydd hyn yn sail i benodiad ECI a bydd yn cael ei drafod a'i fireinio yn ystod ECI gyda'r nod o gytuno ar brisiau neu swm contract o fewn yr amlen brisiau cyn dechrau'r cam adeiladu.

  Mae hyn yn caniatáu i'r Cyflogwr a'r Contractwr ddod â'u sgiliau at ei gilydd o ddechrau'r project, adeiladu gwell cydweithredu ac ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o reoli risg, ynghyd â gwell arloesi, amcangyfrif cost ac amserlenni.

 • A yw'r fframwaith yn cynnig cyfleoedd Gwerth Cymdeithasol?

  Mae ein holl Gontractwyr Fframwaith wedi ymrwymo i'n Siarter Gwerth Cymdeithasol.

  Nod y Siarter yw sicrhau bod y Cyflogwyr o dan Fframwaith SEWSCAP yn manteisio i'r eithaf ar y buddion llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol a gyflwynir i gymunedau trwy eu gwariant caffael ac adnewyddu.

  Mae'r Siarter wedi'i strwythuro o amgylch y tair menter ganlynol gan Lywodraeth Cymru:

  • Buddion Cymunedol – yn ysgogi creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant gan gynnwys prentisiaethau, cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chyflwyno mentrau cymunedol, addysgol ac amgylcheddol.
  • Cod Ymarfer Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi – yn canolbwyntio ar sicrhau safon uchel o arferion cyflogaeth foesegol gan ein cyflenwyr, darparwyr gwasanaeth a chontractwyr.
  • Agor Drysau: y Siarter ar gyfer Caffael sy'n Gyfeillgar i Fusnesau Bach a Chanolig – yn ceisio creu amgylchedd teg ac agored lle gallwn i gyd wneud busnes gyda'n gilydd a mynd i'r afael â materion sy'n peri pryder arbennig i fusnesau bach a chanolig.

  Mae'r Siarter wedi'i strwythuro o amgylch nifer o Yrwyr Polisi megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

  Mae'r Fframwaith yn cynnwys nifer o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol sy'n gysylltiedig â Gwerth Cymdeithasol o fewn ei Gyfundrefn Monitro ac Adolygu Perfformiad, a fydd, er eu bod wedi’u sefydlu ar lefel Fframwaith, o reidrwydd yn datganoli i brojectau unigol a gyflwynir o dan Gontractau Yn Ôl y Galw, yn unol â'r Cytundeb. Gall tendrau ar gyfer Contractau Yn Ôl y Galw hefyd gynnwys Gwerth Cymdeithasol yng nghwmpas eu gofynion a/ neu yn y meini prawf dyfarnu.

 • A oes unrhyw restrau cyfraddau?

  Oherwydd yr amrywiaeth o brojectau sy'n cael eu rhedeg drwy'r fframwaith, nid oes rhestr o gyfraddau o fewn y fframwaith. Fodd bynnag, mae gan y fframwaith uchafswm gorbenion wedi’u capio a chanran project na ellir mynd y tu hwnt iddynt oni bai y caniateir hynny o fewn Gwahoddiad i Dendro'r Cyflogwr.

 • A alla’i logi neu brynu adeilad symudol drwy'r fframwaith?

  Gallwch, dan Lot 11.

 • A ellir caffael adeilad modiwlaidd drwy'r fframwaith?

  Gellir, trwy ddefnyddio Lot 11 neu’r lot gwerth priodol i’ch project.


Hwb Gwybodaeth

Gwahoddir contractwyr ar y fframwaith i ddefnyddio ystod o offer a rhaglenni hyfforddi a gynigir gan y sefydliadau partner canlynol sy'n gweithredu ochr yn ochr â'r fframwaith i hyrwyddo arfer gorau:

Y-Prentis

Mae hwn yn gynllun prentisiaeth a rennir mewn adeiladu sy'n gweithredu yn ne ddwyrain Cymru. Mae'r cynllun yn cyflogi prentisiaid ar draws ystod o grefftau adeiladu gan eu galluogi i ennill profiad a gweithio tuag at gymwysterau NVQ yn y fasnach o'u dewis.

Fe'i cefnogir gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB).


Academi Sgiliau Cenedlaethol

Yn gysyniad hyfforddi wedi'i deilwra ar gyfer project, mae’r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Adeiladu (NSAfC), yn helpu cleientiaid a chontractwyr i gael pobl fedrus lle mae eu hangen fwyaf h.y. ar y safle. Wedi'i hwyluso gan y CITB, mae'r NSAfC yn cefnogi cyrff sector cyhoeddus a sefydliadau sy'n gyfrifol am gaffael gwaith adeiladu, gan sicrhau bod ymyriadau cyflogaeth a sgiliau yn cael eu hymgorffori mewn contractau cynllunio a chaffael.

Defnyddiwyd y Dull sy’n Seiliedig ar Gontractwyr mewn ailadroddiadau blaenorol o Fframweithiau SEWSCAP, tra bydd gan y fersiwn hon o'r fframwaith Ddull sy'n seiliedig ar Gleientiaid. Mae'r canllawiau fframwaith yn cynnwys fframwaith syml o brosesau, sy'n galluogi cleientiaid i gael ymrwymiadau cytundebol gan gontractwyr, y gellir eu monitro a'u gorfodi yn ystod y cyfnod adeiladu, gyda Thîm Fframwaith SEWSCAP yn cydlynu casgliad Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA).


Contract NEC

Dyma gyfres o gontractau sy'n adlewyrchu ac yn galluogi datblygiadau caffael a rheoli project ac arfer gorau sy'n dod i'r amlwg. O fframweithiau mawr i brojectau bach, gellir defnyddio'r dogfennau wrth gaffael gwaith, gwasanaethau a chyflenwi eang. O ganlyniad i welliannau mewn hyblygrwydd, eglurder a rhwyddineb gweinyddu, mae NEC yn adrodd bod defnyddio contractau NEC3 wedi cynhyrchu manteision amser, cost ac ansawdd sylweddol i brojectau yn y DU a thramor.


Pecyn Cymorth Claw BIM

Mae'r pecyn cymorth hwn, a gynhyrhwyd gan Gonsortiwm Awdurdodau Lleol Cymru, ac a ddyfeisiwyd i gefnogi swyddogion ac aelodau, yn gyfres o ddogfennau ac offer i gyfleu achos busnes BIM a hwyluso dull, caffael a defnydd â ffocws o BIM yn unol â safonau a phrotocolau ar gyfer projectau a alluogir gan BIM.


Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW)

Fel llais unedig adeiladu Cymru, mae CEW yn gorff annibynnol, hunan-ariannu sy'n cynrychioli pob rhan o'r gadwyn gyflenwi adeiladu. Mae'n gweithredu fel cyswllt rhwng Llywodraeth Cymru, cleientiaid adeiladu a'r diwydiant adeiladu i wella prosesau adeiladu trwy gydweithio rhwng y partïon ac arferion arloesol a chynaliadwy. Mae hefyd yn ymgyrchu'n weithredol i hyrwyddo rôl y diwydiant wrth ategu strategaethau allweddol Llywodraeth Cymru a datblygu amgylchedd adeiledig sy'n addas ar gyfer y dyfodol.


Dyfodol Adeiladu Cymru

Mae CFW yn cynnig y gefnogaeth y mae diwydiant adeiladu Cymru ei hangen i dyfu. Gwahoddir cwmnïau yn y diwydiant adeiladu i wneud cais am gymorth a bydd y rhai sy'n gymwys yn derbyn arweiniad un wrth un gan ymgynghorwyr sector profiadol. Cynigir cymorth a chyngor busnes cyffredinol i fusnesau nad ydynt yn bodloni meini prawf y rhaglen gan Busnes Cymru. Mae CFW yn fenter unigryw a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru a'r CITB.


Ysgol Cynaliadwyedd Cadwyn Gyflenwi Cymru (SCSS)

Gall SCSS helpu cwmnïau adeiladu i fodloni gofynion cynaliadwyedd eu cleientiaid trwy gyfoeth o adnoddau sy'n canolbwyntio ar adeiladu, cynnal a gweithredu adeiladau, seilwaith a chartrefi mwy cynaliadwy. Darperir mynediad at lyfrgell adnoddau arobryn sy’n cynnig: e-ddysgu, ffilmiau, offer ac adnoddau dysgu sydd â'r wybodaeth orau yn y dosbarth ar gynaliadwyedd, adeiladu oddi ar y safle a thechnegau rheoli.


Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA) Cymru

Mae CECA yn cynrychioli 60 o fusnesau contractio peirianneg sifil Cymru, gyda throsiant blynyddol cronnol o dros £1bn ac yn cyflogi dros 6,000 o bobl. Mae'r busnesau hyn yn allweddol i gefnogi cymunedau ledled y wlad, maent yn cyfrannu'n sylweddol at ffyniant economaidd Cymru ac yn cynnig cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaeth.


Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE)

Gyda dros 92,000 o aelodau ledled y byd, mae ICE yn cefnogi peirianwyr sifil a thechnegwyr drwy gydol eu gyrfaoedd. Maent yn dyfarnu cymwysterau proffesiynol sydd yn safon y diwydiant, yn arwain y dadleuon ynghylch seilwaith a'r amgylchedd adeiledig ac yn darparu lefel ddigyffelyb o hyfforddiant, gwybodaeth a syniadaeth.


Fframweithiau Adeiladu'r Gymdeithas Genedlaethol (NACF)

Gyda 10 o Fframweithiau Adeiladu Rhanbarthol Partner, mae'r NACF yn chwarae rôl unigryw o ran mabwysiadu arfer gorau mewn llywodraeth leol, gan gydweithio i ffurfio dyfodol caffael.


Contract JCT


UK Steel


Pecyn Cymorth Budd Cymunedol

Mae’r polisi Budd Cymunedol yn egwyddor 4 o’r WPPS and yn anelu am ddiffiniad ehangach o werth am arian trwy sicrhau budd cymdeithasol, economiadd ac amgylcheddol yn y broses o sicrhau’r nwyddau, gwasanaethau neu’r gwaith sydd ei angen gan y sector gyhoeddus yng Nghymru. Mae sicrhau Budd Cymunedol trwy gaffael sector gyhoeddus wedi ei alinio gyda’r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac yn gweithredu tuag at hyn.


Cytundeb mynediad


Canllawiau defnyddwyr

Mewngofnodwch i lawrlwytho’r ffeil. Os oes angen i chi gofrestru um gyntaf, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni.