Nid yw gwesteiwr gwefan Fframweithiau Cydweithredol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru yn casglu nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n pori'r wefan, ac eithrio lle rydych chi'n dewis rhoi eich manylion personol i ni yn wirfoddol drwy'r cyfeiriadau e-bost ar y wefan. Y cyfeiriadau e-bost hyn fydd yr unig le y cesglir y wybodaeth hon. Defnyddir y wybodaeth a ddarperir yn yr e-byst hynny i’r diben y cafodd ei chasglu. Byddwn hefyd yn monitro unrhyw negeseuon e-bost a anfonir atom, gan gynnwys atodiadau ffeiliau am firysau neu feddalwedd maleisus. Byddwch yn ymwybodol bod gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost yr ydych yn ei anfon o fewn terfynau'r gyfraith.

Gwybodaeth a gesglir ar gyfer cofrestru ar y wefan:

Wrth gofrestru i gael mynediad at ddogfennau'r Fframwaith ar y wefan, bydd Fframweithiau Cydweithredol De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru yn cael eu storio gan 'Reolwr Data' y Rheolwyr Fframwaith ar rwydwaith diogel Cyngor Caerdydd. Y wybodaeth a gesglir fydd enwau, cyfeiriadau e-bost a'r cyfrinair cychwynnol a roddir wrth ymuno, a bydd angen ei newid unwaith y byddwch wedi mewngofnodi am y tro cyntaf. Bydd datgelu'r wybodaeth hon yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Ni fydd y wybodaeth hon ond yn cael ei darparu i'r Tîm Rheoli Fframwaith a phan na fydd angen iddo gadw'r wybodaeth hon bellach, bydd yn ei waredu mewn modd diogel.

Offeryn Cofnodi Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) Ar-lein

Fel rhan o lofnodi'r Fframwaith, bydd disgwyl i Gleientiaid a Chontractwyr lwytho eu canlyniadau DPA i adran y wefan sy'n cael ei diogelu gan gyfrinair. Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i ffurfio tabl Cynghrair o sut mae'r Contractwyr yn perfformio. Bydd y tabl cynghrair yn weladwy i bob Contractwr, a bydd y wybodaeth a roddir yma yn enw'r Contractwr a'i safle ar y tabl cynghrair. Dim ond i’r Contractwyr y mae'r wybodaeth yn ymwneud â nhw y bydd y wybodaeth a gesglir i ffurfio'r safle rheng yn cael ei rhoi. Rheolir y wybodaeth gan y Rheolwyr Fframwaith a'i storio ar wefan “Prosesydd Data” trydydd parti. Caiff y data hwn ei storio'n ddiogel ac yn unol â GDPR.

Astudiaethau achos

Bydd Fframwaith Cydweithredol De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru yn cyhoeddi astudiaethau achos ar y wefan i ddarparu diweddariadau ac arfer da o'r gwaith a gyflawnir drwy'r Fframwaith. Bydd Tîm Rheoli'r Fframwaith yn casglu data, astudiaethau achos a thystebau i roi cyhoeddusrwydd i'r wefan. Bydd y Tîm Fframwaith yn gofyn am y data ac ni chaiff ei gyhoeddi heb ganiatâd ymlaen llaw gan y Contractwr/ Cleient neu'r Unigolyn y mae'n ei gynnwys. Ni fydd y wybodaeth a roddir yn cynnwys unrhyw ddata personol.

Cyfryngau cymdeithasol

Nid yw tudalennau cyfryngau cymdeithasol Fframwaith Cydweithredol De Ddwyrain a Chanolbarth Cymru yn cipio nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion ar wahân i weithgaredd sy'n cael ei gasglu gan yr ystadegau sy'n cynnal y cyfryngau cymdeithasol megis argraffiadau, safbwyntiau neu ymrwymiadau. Ni fydd Tîm Rheoli'r Fframwaith yn casglu unrhyw ddata o gyfryngau cymdeithasol oni bai bod yr unigolyn dan sylw wedi rhoi caniatâd ymlaen llaw.